Inženiertehnisko būvdarbu uzraudzība un būvuzraudzība

Inženiertehnisko būvdarbu uzraudzību veicam saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas līguma noteikumiem “Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītājs” (FIDIC “Sarkanā grāmata”) un  “Iekārtu piegādes, projektēšanas - būvniecības darbu Līguma noteikumi elektroniskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Uzņēmējs” (FIDIC "Dzeltenā grāmata").

Būvuzraudzību veicam atbilstoši būvprojektam, darbu veikšanas projektam un normatīvajiem aktiem.

Mūsu klienti ir pašvaldību uzņēmumi un privātās sabiedrības, un līdz šim par savu darbu esam saņēmuši galvenokārt pozitīvas atsauksmes.

Būvniecības procesā izmantojam tikai kvalificētu un sertificētu profesionāļu pakalpojumus.

Mūsu galvenie uzdevumi:

 • būt zinošam un uzticamam Pasūtītāja sadarbības partnerim;

 • būvprojekta, risinājumu, pielietoto būvniecības tehnoloģiju, būvizstrādājumu, izpilddokumentācijas, būvuzņēmēja iesniegto finansējuma dokumentu pamatotības izvērtēšana, izpildīto darbu kvalitātes pārbaude;

 • savlaicīga  problēmu identificēšana un to efektīva risināšana;   

 • sadarbība ar Uzņēmēju un citām iesaistītajām pusēm, nodrošinot efektīvu komunikāciju.

Nozīmīgākie projekti

Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Brīvības gatvē 433, pārbūves un kanalizācijas spiedvada Rīgā, Brīvības gatvē, izbūves inženiertehniskā uzraudzība

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2023. gads

Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi  (FIDIC “Sarkanā grāmata”) sniegti kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvei Brīvības gatvē un jauna spiedvada izbūvei, lai nodrošinātu savākto notekūdeņu drošu un videi draudzīgu novadīšanu Berģos un to tuvākajās apkaimēs uz bioloģiskās attīrīšanas staciju Daugavgrīva.

Būvniecība norisinājās tehnoloģiski sarežģītos apstākļos, augstā gruntsūdens līmeņa ietekmē.

Projekta realizācijas gaitā izbūvēts kanalizācijas spiedvads no gāzes uzpildes stacijas Brīvības gatvē 438A līdz Juglas kanālmalai. Spiedvads izbūvēts ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi, tostarp arī Brīvības gatves šķērsojums un divas spiedvada līnijas zem Juglas kanāla. Demontēta esošā kanalizācijas sūkņu stacija un uzbūvēta praktiski no jauna.

SIA "Aqua-Brambis" nodrošināja Inženiera komandas vadību, ēku, UKT, AVK, CD, ELT, EST, automātikas (SCADA) būvuzraudzību.

Būvuzņēmējs: Piegādātāju Apvienību „ISP & PC” (SIA “Industry Service Partner” un SIA “Pillar Contractor”)

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2023. gads

Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi (FIDIC “Sarkanā grāmata”) sniegti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei aptuveni 28 km garumā, kas sniegs iespēju Berģu apkaimē pieslēgt centralizētajiem inženiertīkliem vairāk kā 400 objektus, kas savukārt nodrošinās labāku ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu kvalitāti, kā arī drošāku un tīrāku apkārtējo vidi.

SIA "Aqua-Brambis" nodrošināja Inženiera komandas vadību, ūdensapgādes un kanalizācijas, vājstrāvas, elektroapgādes, gāzes apgādes tīklu un ceļu daļas būvuzraudzību.

Būvuzņēmējs: CBF SIA „Binders”

Inženiertehniskā uzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta (7.-33.posms)"

Pasūtītājs: SIA “Jelgavas ūdens”, 2021. gads

Inženiertehniskās uzraudzības  pakalpojumi (FIDIC “Dzeltenā grāmata”) sniegti 27 būvdarbu līgumos.

Projekta ietvaros izbūvēti un rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 83,49 km garumā 100 ielu posmos un nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība līdz 99,9% aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība līdz 99,5% ūdensapgādes pakalpojumu zonā.

"Aqua-Brambis" nodrošināja Inženiera komandas vadību, projektēšanas uzraudzību, UKT, CD, ELT būvuzraudzību.

Būvuzņēmējs: SIA “Ostas celtnieks”

Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ogrē"


Pasūtītājs:  SIA "Ogres namsaimnieks", 2015. gads

Līguma ietvaros veikta inženiertehniskā uzraudzība būvniecības līgumam  "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ogrē, Nr.ONPAM-KF-2013/1-118/2" (Kohēzijas fonda līdzfinansējums, FIDIC Dzeltenās grāmatas līguma noteikumi).

Būvniecības līguma ietvaros izbūvētās Ogres NAI paredzētas sekojošiem parametriem: notekūdeņu plūsmai Q=5520m3/dnn sausā laikā jeb Q=230m3/h sausā laikā un Qmax=500m3/h lietainā laikā, 25 000 CE.

Uzraudzība tika veikta arī Garantijas periodā.

Būvuzņēmējs: SIA "Per AArsleff".

Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Būvuzraudzības veikšana būvdarbu līgumam „Mihaila Tāla ielas un savienojuma starp Mihaila Tāla ielu un Pulkveža Brieža ielu izbūve, Rīgā”

Pasūtītājs: SIA “Pillar Development”, 2019. gads

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti inženierkomunikāciju (ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, elektrotīklu) tīklu izbūvei (kopā ~12km), iekļaujot jauna, ar luksoforu regulējama ielu krustojuma ar Pulkveža Brieža ielu izbūvi, asfalta seguma, gājēju celiņu izbūvi, zālāju ierīkošanu,  kā arī apjomīga lietus ūdens rezervuāra (V=13 000 m3) un 3 KSS izbūvi.

SIA "Aqua-Brambis" nodrošināja Būvuzraudzības komandas vadību, UKT, BK, SAT, CD, ELT, VST būvuzraudzību.

Ģenerāluzņēmējs: SIA "Pillar Contractor"
Būvuzņēmēji:
SIA „Ostas celtnieks” (ŪKT, SAT, LKT, TKT, luksoforu un CD)
AS LNK Industries
SIA „Universelectric” (ELT, VST)
SIA „AKANA” (KSS tehnoloģijas montāžas darbi)
SIA „INTRA-EL” (automātikas darbi)
SIA „Prolatio systems” (ventilācijas sistēmas darbi)
SIA „A komanda” (ģeotehniskie uzmērījumi)
SIA „Geo consultants” (pārbaudes par gruntsūdeņu piesārņojumu)
SIA „Inspecta” (būvobjekta tuvumā esošo ēku un būvju monitorings)

2. vieta skatē "Gada labākā būve Latvijā" nominācijā "Inženierbūve"

Ūdensvada tīkla pārbūves posmā no aizbīdņa Nr.6714 Marijas ielā līdz pieslēgumam Aspazijas bulvārī, Rīgā būvuzraudzība

Pasūtītājs: SIA „Rīgas ūdens”, 2019.gads

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve veikta gan atklātā tranšejā, gan ar beztranšejas metodi, tai skaitā mikrotunelēšana, cauruļvada ievilkšana esošā cauruļvadā ar sagraušanas metodi un horizontāli vadāmā urbšana (zem Rīgas pilsētas kanāla).

Būvprojekta kopējās izmaksas: 817 128,87 EUR (bez PVN)

Būvuzņēmējs: SIA "Norma-S"

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūves inženiertehniskā uzraudzība

Pasūtītājs:  SIA „Rīgas ūdens”, 2015. gads

Inženiertehnisko uzraudzība (FIDIC Dzeltenā grāmata) būvniecības līguma darbu pabeigšanai (BK, ELT, SAT, AVK, GAT, SCADA, kā arī ūdens sagatavošanas tehnoloģiju ieregulēšanas darbu uzraudzība).
Būvdarbu apjomi:
1.    Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve un sūkņu stacijas „Baltezers” rekonstrukcija

 • Ūdens atdzelžošanas un demanganizācijas ietaišu (izmantojot bioloģisko filtrācijas procesu) izbūve ar ražību 28 000 m3/d;
 •  Divu pirmā pacēluma sūkņu nomaiņa un jaunas automātiskās vadības sistēmas uzstādīšana SS „Baltezers”;
 • Jauna savienojošo komunikāciju izbūve uz jauno ŪSS.

2.    Sūkņu stacijas „Baltezers-I” rekonstrukcija

 • Sūkņu stacijas ēkas rekonstrukcija, nodrošinot tās ražību 417 m3/h pie spiediena 40 m un tās darbības automatizācija;
 • Aizbīdņa uzstādīšana, lai nodrošinātu neattīrītā ūdens padevi no ūdensgūtnes „Baltezers-1” uz jauno ŪSS izmantojot esošo ūdens padeves cauruļvadu no ūdensgūtnes „Baltezers-1” uz Rīgas ūdensapgādes sistēmu;
 • Jauna cauruļvadu pārslēguma izbūve SS “Baltezers-1” teritorijā, kas nodrošina ūdensgūtnes “Baltezers-1” neattīrītā ūdens padevi un ŪSS “Baltezers” un dzeramā ūdens piegādi Ādažiem no esošās dienvidu maģistrāles.

Būvuzņēmējs: Pilnsabiedrība „VELVE – AQUA SEEN”

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta II kārtas būvuzraudzība

Pasūtītājs: SIA “Jelgavas ūdens”, 2014. gads

Inženiera pienākumi un būvuzraudzība sadarbībā ar "Ramboll Finland" Oy (Somija)  ekspertiem veikta četriem objektiem - 1 būvniecības līgumam „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” (FIDIC „Dzeltenā grāmata”) un 3 būvdarbu līgumiem „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve, 9.posms – Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris un 14.posms – Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, 1.-8.,10., 12. posms” un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, Atmodas iela” (FIDIC „Sarkanā grāmata”).

Būvuzņēmēji: SIA „Norma-S”, CBF SIA „Binders”,SIA „Koger Vide”,
 A/S „Per Aarsleff ”  Latvijas filiāle

Ūdensapgādes un notekūdeņu ietaišu un tīklu būvniecības Tukuma pilsētā inženiertehniskā uzraudzība

Pasūtītājs: SIA “Tukuma ūdens”, 2013. gads

Personu apvienības „Aqua-Brambis/LaKalme” sastāvā tika veikta  inženiertehniskā uzraudzība 2 līgumiem: „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas ietaišu projektēšana un būvdarbi Tukuma pilsētā”, Nr.2011 KF-1 (FIDIC Dzeltenā grāmata) un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Tukuma pilsētā”, Nr.2011 KF-2, (FIDIC Sarkanā grāmata), kuri tika realizēti  ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā” ietvaros.

Izbūvēti maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli (~98 km) un pieslēgumi (~19 km) garumā, Izbūvētas 13 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās notekūdeņu pārsūknēšanu, lai visi notekūdeņi tiktu attīrīti pilsētas attīrīšanas iekārtās Tīlē, rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, palielināta jauda tīrā ūdens padeves sūknētavām, rekonstruēti un no jauna izbūvēti tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, kā arī veikti vairāki citi uzlabojumi ūdenssaimniecības sakārtošanā. 99% tukumnieku būs pieejami centralizētie ūdens un kanalizācijas tīkli.

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2010. gads

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 3. kārta" ietvaros četru gadu garumā "Aqua- Brambis" nodrošināja inženiertehnisko uzraudzību sadarbībā ar Somijas kolēģiem no  "Ramboll Finland" Oy . Sniegtie pakalpojumi: līguma izpildes dokumentācija saskaņā ar FIDIC „Sarkanās grāmatas” līguma noteikumiem, līguma noteikumu piemērošana izpildes laikā, būvdarbu uzraudzība un Inženiera funkciju izpildes, fiziskās un finanšu izpildes pārbaude un apstiprināšana, ziņojumu sagatavošana iesaistītajām institūcijām, kā arī atbalsta sniegšana Pasūtītājam līguma izpildes jautājumos.

Projekta ietvaros tika realizēta apjomīga 12 komponenšu izstrāde (12 būvdarbu līgumu inženiertehniskā uzraudzība):

 • W1 - Stratēģisko ūdensapgādes sistēmas aizbīdņu nomaiņa un ūdens uzskaites zonējuma izveide
 • W2 - Ūdensapgādes tērauda cauruļvadu rekonstrukcija
 • W3 - Stratēģisko maģistrālo ūdensapgādes tērauda cauruļvadu rekonstrukcija
 • W4 - Hanzas ielas kanalizācijas kolektora būvniecība no KSS Nr.1 līdz Eksporta ielai
 • W5 - Kalnciema / Lielirbes ielas kanalizācijas kolektora būvniecība no Dreiliņu ielas līdz K.Ulmaņa gatvei
 • W6 - Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas - Čiekurkalna rajonā - Sirius lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija
 • W7 - Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas - Čiekurkalna rajonā - saimnieciskās kanalizācijas būvniecība
 • W8 - 4 dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana 2 ūdensapgādes sistēmas spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijās un 2 KSS
 • W9 - Pašteces kanalizācijas keramikas cauruļvadu rekonstrukcija
 • W10 - Dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija
 • W11 - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Šampēterī
 • W12 - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Dārzciemā

Būvuzņēmēji: SIA "Remus", SIA "Norma-S", Pilnsabiedrība "BKT", SIA "SUIS-Rīga", SIA "SZMA-Rīga", Pilnsabiedrība "BKT"/"SUIS-Rīga"/"Jukad", A/S "Per Aarsleff", AS "BMGS"

Būvdarbu izmaksas: ~76 miljoni EUR

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts

Pasūtītājs: SIA “Jūrmalas ūdens”, 2009. gads

Tehniskais projekts, iepirkuma dokumenti, inženiertehniskā uzraudzība, būvuzraudzība.
Konkursa dokumentu sagatavošana trīs dažādiem būvniecības konkursiem (Kauguru atdzelžošanas stacijai, Slokas attīrīšanas iekārtām un tīklu rekonstrukcijai ar beztranšejas metodēm).
Slokas NAI būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas līguma noteikumiem un būvuzraudzība tīklu rekonstrukcijai atbilstoši LR MK noteikumiem un LBN.

Finansējums:   ES Kohēzijas fonds, SIDA, NEFCO, SIA "Jūrmalas ūdens"

Būvuzņēmējs:  YIT Construction Ltd